Освітня програма на 2020-2021 н.р.

ОCВІТНЯ ПРОГРАМА
комунального дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) №88 «Катюша» комбінованого типу
Краматорської міської ради
на 2020-2021 навчальний рік.

ВСТУП
Основні концептуальні підходи до розробки Освітньої програми базуються на основі чинного законодавства відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016- 2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), інших нормативно-правових актів.
Освітня програма діяльності дошкільного навчального закладу зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя та створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.
Цілі і завдання Освітньої програми дошкільного навчального закладу визначаються відповідно до його Статуту. Заклад прагне задовольнити потреби громадян відповідної території мікрорайону міста в здобутті дошкільної освіти, забезпечити відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей відповідно до санітарно-гігієнічним вимог та забезпечувати їх дотримання. Освітня програма враховує потреби дитячого контингенту.
Мета Освітньої програми: створення в дошкільному навчальному закладі інтегрованої освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну і доступну освіту, що забезпечує рівні стартові можливості для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, як основи їх успішного навчання в школі в умовах інтеграції зусиль сім’ї і закладу дошкільної освіти.
Основні завдання освітньої програми:
1. Створення системи управління якістю освіти дошкільників шляхом введення:
– нових форм організації освітнього процесу (перевага надається ігровій діяльності дітей – спільній і самостійній);
– нових освітніх технологій;
– оновлення методичного і дидактичного забезпечення, впровадження інформаційних технологій в освітній і управлінський процес.
2. Створення системи консультування і супроводу батьківської громадськості у питаннях:
– освіти і розвитку дітей раннього та передшкільного віку;
– підготовки дітей до шкільного навчання дітей;
– для удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи;
– використання інноваційних педагогічних та ІКТ технологій в освітньому процесі.
3. Удосконалення стратегії і тактики побудови розвивального середовища дошкільного закладу, що враховує принцип динамічності і розвиваючого навчання, вікові психологічні і фізичні особливості вихованців та сприяє самореалізації дитини в різних видах діяльності:
– зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
– розвиток системи управління ЗДО на основі підвищення компетентності батьків з питань взаємодії з дошкільною установою.
Призначення закладу дошкільної освіти полягає у наданні дітям якісної дошкільної освіти і виходить із визначеного у сучасній психолого-педагогічній науці поняття про те, що саме забезпечення емоційного благополуччя дитини в умовах сім`ї і дошкільного закладу стає запорукою її успішного розвитку і є головним критерієм оцінки його результату. Реалізація завдань полягає у забезпеченні емоційного благополуччя, що сприяє розвитку фізичного, психічного, соціального здоров’я та повноцінній пізнавальній активності дитини, яка призведе до її успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) №88 «КАТЮША» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Повна назва дошкільного навчального закладу (за Статутом) Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №88 «Катюша» комбінованого типу Краматорської міської ради
Адреса закладу 84331, Донецька обл. м.Краматорськ, бул. Краматорський, 23
Телефон 8(06264)5-77-48
E-mail katiusha88kr@ukr.net
сайт http://katіusha-88.in.ua
Прізвище, ім’я, по батькові завідувача закладу Трунова Наталія Анатоліївна
Прізвище, ім’я, по батькові вихователя-методиста закладу Висторопська Тетяна Володимирівна
Дата заснування закладу 01.09.1985р.
Фізкультурно-оздоровчий напрям роботи.
МОВА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКА.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ
-Базовий компонент дошкільної освіти, нова редакція, А,М. Богуш (2012р.);
– «Дитина в дошкільні роки»- для дошкільних груп;
– «Соняшник»-для груп раннього віку;
-«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Єфименко М. М.);
-«Про себе треба знати, про себе треба дбати», парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності. (авт.-ЛохвицькаЛ.В.); -Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату, А.Г.Шевцов, 2012рік;
-«Безмежний світ гри з LEGO», програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації;
– «Дитяча хореографія» (авт. – Шевчук А.С.);
-«Аква-театр» парціальна програма адаптації дітей раннього та дошкільного віку до водного середовища і навчання плаванню ( авт. – Єфименко М.М.)
– «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації(авт. – Інна Кулікова, Тетяна Шкваріна).
Режим роботи закладу з 06.00 до 18.00. 3 групи – 12 годинний режим роботи, 5 груп – 10,5 годинний режим роботи, 2 групи – 9 годинний режим роботи
Кількість педагогічних працівників 25
Кількість функціонуючих груп всього – 10:
– раннього віку – 2;
– дошкільного віку – 8;
– спеціального призначення – 4

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Управління ДНЗ № 88 здійснюється його засновником управлінням освіти Краматорської міської ради.
Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ № 88 здійснює завідувач, який призначається і звільняється з посади згідно з чинним законодавством України. Допомагають завідувачеві – вихователь-методист, старша медична сестра і завгосп.
Завідувач ДНЗ № 88:
• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
• здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ;
• діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;
• розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ № 88;
• видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
• контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;
• відповідає за стан педагогічної та виховної роботи;
• затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;
• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
• контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
• підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
• щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу ДНЗ № 88 та батьків або осіб, які їх замінюють.

Постійно діючий колегіальний орган в ДНЗ № 88 – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є завідувач ДНЗ № 88.
Органом громадського самоврядування ДНЗ № 88 є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.
Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.
Відповідно до вирішення ключових завдань, освітню програму діяльності закладу дошкільної освіти зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя.
З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у 2019-2020 навчальному році в закладі дошкільної освіти загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:
Робочий навчальний план
комунального дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) №88 «Катюша» Краматорської міської ради

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами Рання Молодша Середня Старша

Ознайомлення з соціумом 1 1 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність:
Образотворча діяльність 1 2 3 3
Музична діяльність 2 2 2 2
Сенсорний розвиток 1 – – –
Логіко-математичний розвиток – 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 2 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток 2 3 3 3
Корекційні заняття – 2 2 2
Загальна кількість занять на тиждень 8 9 11 15
Гурток англійської мови(група з пріор.) – – – 1
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину
(в астрономічних годинах) 1,4 3,5 5,3 8.3
Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.
Навчальне навантаження: тривалість проведення занять – спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.
Тривалість одного заняття:
у групі раннього віку – 10 хвилин;
у групі молодшого дошкільного віку – 15 хвилин;
у групі середнього дошкільного віку – 20 хвилин;
у групі старшого дошкільного віку – 25 хвилин.
Максимально допустима кількість занять у першій половині дня у першій молодшій та різновіковій групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки.
Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.
Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Такі заняття поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури.
Реалізації освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно).
Щоденно проводиться одне інтегроване для закріплення набутих дітьми знань і вмінь у різних видах їх діяльності протягом дня. При цьому забезпечено нормативні вимоги до тривалості статичного навантаження у положенні сидячи на одному занятті, а саме:
у групі раннього віку – 10 хвилин;
у групі молодшого дошкільного віку – 15 хвилин;
у групі середнього дошкільного віку – 20 хвилин;
у групі старшого дошкільного віку – 25 хвилин.
Виконання домашніх завдань від дітей педагогами закладу дошкільної освіти не вимагається.
Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з І молодшої групи. Визначаючи обсяг рухової активності дітей, враховується стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин; від 3 до 4 років 20 хвилин від 4 до 5 років – 25 хвилин; від 5 до 6 років – 25-30 хвилин.
Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.
Зміст освітнього процесу в закладі спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

Освітня лінія Особистість дитини Передбачає:
– формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;
– виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.
Дитина в соціумі Передбачає:
формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства
Дитина в природному довкіллі.
Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин;готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.
Мовлення дитини Передбачає:
засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.
Дитина в світі культури Передбачає:
формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.
Гра дитини Передбачає:
розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Передбачає:
сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.
Життєво компетентний дошкільник поводиться самостійно і конструктивно в різних соціальних і життєвих ситуаціях.
Особистісно-оцінна компетенція
Обізнаність дитини з образом самої себе, своїм «Я», її місцем у системі людської життєдіяльності (у сім’ї, групі однолітків, соціально-комунікативному просторі, в різних видах діяль¬ності]. Здатність до самооцінки, довільної регуляції власної поведінки в різних життєвих ситуаціях, позитивного став¬лення до власного внутрішнього світу (мотиви, ціннісні орі¬єнтації, бажання і мрії, почуття тощо), оптимістичного світо¬відчуття щодо свого сьогодення і майбутнього
Соціально-комунікативна
Обізнаність із різними соціальними ролями людей (знайомі, незнайомі, свої, чужі, діти, дорослі, жінки, чоловіки, дівчат¬ка, хлопчики, молоді, літні тощо); з елементарними соціаль¬ними та морально-етичними нормами міжособистісних взає¬мин; уміння дотримуватись їх під час спілкування. Здатність взаємодіяти з людьми, які її оточують: узгоджувати свої дії, поведінку з іншими; усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі; позитивно сприймати себе. Вміння співпережи¬вати, співчувати, допомагати іншим, обирати відповідні спо¬соби спілкування в різних життєвих ситуаціях
Природничо-екологічна
Обізнана з природним середовищем планети Земля та Все¬світом як цілісним організмом, у якому взаємодіють повітря, вода, грунт, рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо; усві¬домлює їх значення для діяльності людини, для себе. Спри¬ймає природу як цінність, виокремлює позитивний і нега¬тивний вплив людської діяльності на стан природи, довільно регулює власну поведінку в природі.
Усвідомлює себе частиною великого світу природи; знає про залежність власного здоров’я, настрою, активності від ста¬ну природи, її розмаїття і краси; виявляє інтерес, бажання та посильні уміння щодо природоохоронних дій. Знає про необ¬хідність дотримання людиною правил доцільного природо¬користування, чистоти природного довкілля, заощадливо¬го використання природних багатств, використання води, електричної та теплової енергії в побуті; прикладає домір¬ні зусилля зі збереження, догляду та захисту природного довкілля
Художньо-продуктивна
Сприймає мистецький твір з позиції краси, вирізняє його як естетичний. Виявляє себе емоційно сприйнятливим та есте¬тично чуйним цінителем, слухачем, глядачем, виконавцем; емоційно-ціннісно ставиться до проявів естетичного в жит¬ті. Реалізує здатність насолоджуватись мистецтвом, пізнава¬ти образну специфічність мистецтва і дотичну інформацію.
Переймає духовний потенціал мистецького твору у власний досвід, виховує в собі риси улюблених персонажів. Володіє ко¬мунікативними навичками спілкування з приводу змісту і кра¬си твору, його засобів. Із задоволенням наслідує мистецькі зразки — образотворчі, музичні, танцювальні, театральні, лі¬тературні. Охоче інтегрує в творчих завданнях власні інтере¬си, уподобання, цінності, набутий мистецький досвід діяльності сприйняття і відтворення прекрасного (уміння, навички). Ви¬промінює благополуччя під час мистецької творчої діяльності; має навички рефлексії стосовно власного мистецького досвіду; виявляє художню активність як складову особистісної культури
Ігрова
Обізнаність із різними видами іграшок; здатність їх викорис¬товувати в самостійних іграх; організовувати різні види ігор (рухливі, народні, ігри з правилами, сюжетно-рольові тощо) відповідно до їх структури (уявлювана ігрова ситуація, ігрова роль, ігрові правила]; реалізовувати власні ігрові задуми; до¬тримуватись ігрового партнерства та рольових способів пове¬дінки, норм та етикету спілкування у процесі гри
Математична
Виявляє інтерес до математичних понять, усвідомлює і за¬пам’ятовує їх; розуміє відношення між числами і цифрами, склад числа з одиниць і двох менших [у межах 10); обізнана зі структурою арифметичної задачі; вміє розв’язувати задачі та приклади на додавання і віднімання в межах 10
Комунікативна
Комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініці¬ативність спілкування, стриманість у спілкуванні; культура мовленнєвої комунікації.
Комунікативна компетенція передбачає сформованість усіх видів мовленнєвої компетенції

Розділ ІІІ. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Завдання змістовних ліній Базового компонента дошкільної освіти реалізується через різні форми організації життєдіяльності дошкільників (відповідно до Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 276.07.2010 №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»).
У освітньому процесі ЗДО передбачено використання різноманітних форм організації педагогічного процесу, зокрема заняття різних видів і типів, індивідуальна робота, пошукові ситуації, освітні ситуації, екскурсії, спостереження, організовані ігри тощо.
Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми.
Види занять за змістовими напрямами освітньої роботи:
– з фізичного розвитку ( фізична культура, валеологічне виховання);
– з пізнавального розвитку (ознайомлення з соціумом, з природним довкіллям, логіко-математичний розвиток);
– з мовленнєвого розвитку (зв’язне мовлення, поповнення словника, граматична складова мовлення, граматика, в т.ч. підготовка руки до письма);
– з художньо-продуктивної діяльності (образотворча, літературна та музична діяльність) .

Форма планування роботи з дітьми
При організації роботи ЗДО всі працівники керуються планом роботи закладу на навчальний рік, який розглядається на педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується керівником закладу.
Планування у вікових групах та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами відповідно до блочно-тематичного планування з урахуванням освітніх ліній, та базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.
Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи такі види планування: перспективне та календарне. Кожна група планує роботу з дітьми враховуючи їх вікові особливості та завдання програми.
Перспективний план розробляється на місяць наперед. В ньому зазначається:
– комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну; робота з батьками на місяць; теми тижнів; орієнтовний розподіл занять на тиждень; планування другої половини дня
Календарні плани складаються вихователями на наступний день. У цих планах зазначаються:дата; тема тижня/дня; планування І та ІІ половини дня за режимними моментами;ьмета діяльності; форми і методи роботи до кожного виду діяльності.

Планування роботи з батьками
Протягом навчального року в закладі діє перспективний план роботи з батьками для всіх вікових груп. План розглядається на педагогічній раді як додаток до річного плану та схвалюється до використання.
Щомісяця у перспективному плані роботи вихователі зазначають форми роботи з батьками на вказаний місяць відповідно до циклограми роботи з батьками з річного плану. Таким чином плануючи роботу з батьками вихователі здійснюють її систематично та у повному обсязі.

Розділ ІV. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 110 днів:
літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,
осінні – 5 календарних днів, останній тиждень жовтня,
зимові – 10 календарних днів з 1 січня по 10 січня,
весняні – 5 календарних днів, останній тиждень березня.
У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча, художньо-продуктивна та мовленнєво-комунікативна діяльність.

4.1 . КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
№ П.І.Б. посад З як.року стаж Де навч. За Фах. Катег.
1 Трунова Н.А. Завідувач 2006 15 СДПІ Викл.пед.псих Вища
2 Висторопська Т.В. В-методист 2003 29 СДПІ Вч.мат.інф. Вища
3 Дрьомова Т.В. Вихователь 2004 25 П.кл Вихов. Спец.
4 Капліна Г.М. Вихователь 1996 28 П.кл Вихов. Спец.
5 Миргородська Л.О. Вихователь 1987 35 СДПІ Викл.пед.псих Вища
6 Говоруха Е.Л. Вихователь 1987 31 СДПІ Вч.поч.кл. Вища
7 Базарна Т.М. Вихователь 1995 17 ППУ Вихов. Спец.
8 Борщевицька Н.М. психолог 1917 16 СДПІ Практик.псих. 1 кат
9 Горюшко В.А. Вихователь 1990 25 СДПІ Викл.пед.псих 1 кат
10 Кравченко Т.О. Вихователь 1985 39 ХДПІ Вч.рос.мови Вища
11 Сичова В.М. Вихователь 1986 36 АПУ Вихов. Спец.
12 Полянська О.А. Вихователь 2005 18 АПУ Вихов. Спец.
13 Гульчак З.О. Вихователь 1985 35 КЕГІ Викл.пед.псих Вища
14 Маланінець І.М. Вихователь 2017 3 СДПІ Викл.пед.псих 2 кат.
15 Овсієнко О.О. Вихователь 2001 16 СДПІ Викл.пед.псих Вища
16 Татькова І.В. Вихователь 1990 29 СДПІ Вихов. Вища
17 Лукіна С.В. Вихователь 2017 24 КЕГІ Вчит.поч.кл. 1 кат.
18 Абрамова Н.Ю Вихователь 2017 3 КЕГІ Викл.пед.псих 2 кат.
19 Олійник Л.О. Муз.керівник 2006 31 СДПІ Вч.поч.кл.муз. Вища
20 Котляр І.П. Фіз.інстуктор 1985 35 ВДПІ Вч.фізри Вища
21 Головіна О.П. нстр.з плав. 2020 – ДІФіС Вч.фізкультури Спец.
22 Белянінова О.І. Вихователь 2019 5 Горловський ін.яз Викл.пед.псих Спец.
23 Руденко І.В. Вихователь 2015 7 СДПІ Викл.пед.псих Спец.
24 Іванцова О.Г. Муз.керівник 2018 25 Стаханівське пед..уч. музкерівник Спец.
25. Кулініч В.М. Вихователь 2020 – СДПІ Викл.пед.псих Спец.

4.2. Предметно-просторове розвивальне середовище.

Створюючи розвивальний простір у дошкільному закладі, дотримуємось Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України від 02.07.2019 №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», зокрема таких, як: безпечність, урахування закономірностей розвитку дітей, раціональність, динамічність, активність, комфортність кожної дитини, позитивне емоційне навантаження.
Однією з основних умов створення в дошкільних навчальних закладах розвивального довкілля для дітей дошкільного віку є опора на особистісно орієнтовану модель взаємодії між педагогом і дітьми. Це означає, що пріоритетною метою виховання є формування гармонійної та всебічно розвиненої особистості. Завдання педагога полягає у забезпеченні інтересів дитини у задоволенні її природних нахилів і потреб. У своїй діяльності педагоги керуються положенням: «Не поруч, не над, а разом».
Розвивальне середовище – це сукупність умов, які забезпечують різнобічний розвиток дітей; це система матеріальних об’єктів їхньої діяльності. Створення в дошкільному закладі повноцінного розвивального середовища та забезпечення відповідної позиції вихователя в організації діяльності дітей – провідний засіб реалізації завдань сучасного реформування освіти. Адже правильно організоване розвивальне середовище сприяє соціалізації дитини, впливає на всі аспекти її розвитку.
В групових приміщеннях створенні спеціальні осередки: природознавчий; дитячого експериментування; ігрової діяльності; образотворчої діяльності; музичний; народознавства; розвивального навчання; спортивний; трудової діяльності; самопізнання; співпраці з батьками.
В групах в наявності ігрове та навчально-дидактичне обладнання: для ігрової діяльності – іграшки, ігрове обладнання, настільні ігри, музичні іграшки, конструкторсько-будівельні іграшки.
Для рухової діяльності є фізкультурне обладнання, фізкультурний інвентар ігрове обладнання для розвитку рухів і рухової активності
Для образотворчої діяльності є дидактичне приладдя,інвентар, картини, репродукції.
Для музичної діяльності є ноутбук, колонки, звукозаписи, музичні інструменти, нотні тексти, дидактичні ігри,
Для театральної і літературної діяльності є ілюстровані літературні видання для дітей, костюми, елементи костюмів, атрибути, театральні іграшки, екранно -звукові засоби.
Для трудової діяльності є інвентар, приладдя, яке використовують в господарсько-побутовій праці і праці в природі..
Отже, розвивальне середовище забезпечує розвиток творчих компонентів мислення дітей, надає можливість вільно маніпулювати об’єктами, конструювати різні моделі бачення світу, виконувати творчі завдання.

4.3 МАТЕРІАЛЬНО_ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: міського бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.
Харчоблок забезпечений необхідним кухонним посудом, технологічним обладнанням: електромясорубка, електросковорода, дві жарочні шафи, електроплита, електроводонагрівач, холодильники с морозильними камерами, протирочно-різальною машиною.

Педагоги мають можливість користуватися сучасними технічними засобами навчання: 2 ноутбуками з підключенням до інтернет мережі, Wi-Fi, 3 магнітофонами, 2 принтерами, сканером, 4 телевізорами, проектором, акустичною системою, колонкою.

– миючі та дезинфікуючі засоби – забезпечені на 100%;
-необхідні ліки – на 100%;
-іграшки та дидактичне забезпечення – на 90%;
-канцелярські товари – на 80%;
-матраси, рушники– на 100%;
-туалетний папір – на 100%;
-серветки паперові – на 100%;
-лампочки ЛЕД-15 – на 80%;
-картріджи для води
-спец.одяг – на 100%;
– пісок – на 100%;
-витяжка вентиляційна на басейні та харчоблоці;
-меблі – на 100%;
– дитячі павільони – на 70%;

Ремонт технологічного обладнання, електричної проводки виконано за рахунок УО і на початок нового навчального року 100% все працює. Посудом укомплектовані на 170%, постільною білизною на 200%.
Ремонт роздягалень, спальних кімнат та ігрових в усіх групах відповідає санітарним вимогам.

Розділ V. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЗАСТОСОВУВАНИХ У НЬОМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №88 «Катюша» Краматорської міської ради визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою.
Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок.
Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.
Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у плануванні педагогів закладу.
З метою підвищення якості освітнього процесу в закладі використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме: «Театр фізичного виховання дошкільників», М.Єфіменко;
«Англійська мова для дітей дошкільного віку», Т.Шкваріна; «Безмежний світ гри з LEGO»;«Методика використання степ-платформ», Джіна Міллер; «Вчимося жити разом», Т.І.Піроженко.
Розділ VІ. ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ.

ПОКАЗНИКИ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ВЗЯЛИ ЗА ОСНОВУ З ПРОГРАМИ «ДИТИНА В ДОШКІЛЬНІ РОКИ». (див.програму «Дитина в дошкільні роки») ТА «СОНЯШНИК» – для груп ранього віку (див.програму «Соняшник»)