Наш садочок

     Управління ДНЗ № 88 здійснюється його засновником

     Управлінням освіти Краматорської міської ради.

 

       Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ № 88 здійснює завідувачка , кваліфікований спеціаліст вищої категорії, з 18 річним стажем педагогічної роботи. 

ДОПОМАГАЮТЬ ЗАВІДУВАЧЦІ

  • Вихователь-методист:     спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж 30 років
  • Старша медична сестра:  спеціаліст вищої категорії, стаж роботи 20 років
  • Психологічну підтримку здійснює практичний психолог: спеціаліст першої категорії, стаж 18 років.

ЗАВІДУВАЧКА ДНЗ №88:

• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
• здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ;
• діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;
• розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ № 88;
• видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
• контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;
• відповідає за стан педагогічної та виховної роботи;
• затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;
• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
• контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
• підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
• щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу ДНЗ № 88 та батьків або осіб, які їх замінюють.

Постійно діючий колегіальний орган в ДНЗ № 88 – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є завідувачка ДНЗ № 88.
Органом громадського самоврядування ДНЗ № 88 є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.